Over ons

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ACT Werkt! levert. De algemene voorwaarden van ACT Werkt! zijn terug te vinden op de website van onze organisatie.

ARTIKEL 1.        ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zorgovereenkomst tussen cliënten en ACT Werkt! waarop ACT Werkt! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ACT Werkt! en haar directie.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. ACT Werkt! en cliënten zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2.        INTAKE EN TARIEVEN
 1. Het intakegesprek is geheel gratis en vrijblijvend. In dit gesprek wordt besproken op welke wijze wij werken, wat wij kunnen bieden en hoe de financiering verloopt.
  Wij hebben met de 7 Midden-Limburgse gemeenten (Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) een overeenkomst voor het leveren van Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen op basis van een PersoonsGebonden Budget wanneer men niet woonachtig is in een van deze gemeentes.
  Aansluitend aan het intakegesprek zal ACT Werkt! bekijken of de te leveren zorg past binnen de visie van ACT Werkt! en welke medewerker het beste aansluiting kan vinden bij de hulpvraag van de cliënt. Hierna zal een zorgovereenkomst met de cliënt worden opgesteld en ondertekend. Bij Zorg in Natura, wordt de overeenkomst met de gemeente gesloten.
 2. Het uurtarief voor thuisbegeleiding is €60,00 per uur. Binnen de 7 Midden-Limburgse gemeente is het tarief bepaald door en afgesproken met de gemeente. Dit tarief kan afwijken van bovengenoemd tarief. Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de hulpverlening aan cliënten wordt in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. Afwijkingen in het uurtarief worden in de zorgovereenkomst vastgelegd.
 3. ACT Werkt! brengt geen BTW in rekening omdat wij niet afdrachtsplichtig zijn.

 

ARTIKEL 3.        DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
 1. Alle zorgovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Zowel cliënten als ACT Werkt! hebben 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 3. Opzegging dient zowel mondeling als schriftelijk bij ons kenbaar gemaakt te worden.
 4. Na opzegging wordt in goed overleg met de cliënt besproken hoeveel begeleidingsmomenten er nog ingepland worden. Op verzoek van de cliënt kan dit schriftelijk vastgelegd worden.
 5. Na opzegging ontvangt iedere cliënt een eindverslag. In dit verslag wordt de reden van beëindiging vermeld en worden eventuele adviezen gedaan voor de continuering van de zorg. Het eindverslag dient door beide partijen ondertekend te worden.
 6. Een overeenkomst eindigt ook als de indicatie voor de te leveren zorg afloopt en niet verlengd wordt.

 

ARTIKEL 4.        BETALING EN INCASSOKOSTEN
 1. Bij zorg binnen de 7 Midden-Limburgse gemeenten wordt rechtstreeks aan de gemeente gefactureerd. Bij zorg in andere gemeenten wordt maandelijks een digitale factuur gestuurd, welke de budgethouder indient bij de SVB.
 2. Cliënt ontvangt aan het begin van een kalendermaand de factuur.
 3. Indien cliënten in gebreke blijven en er na herhaaldelijk (2 maal) verzoek geen betaling plaatsvindt doordat de factuur niet bij de SVB wordt ingediend, wordt de hulpverlening stopgezet.

 

ARTIKEL 5.        AANSPRAKELIJKHEID
 1. ACT Werkt! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT Werkt! is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ACT Werkt! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ACT Werkt! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt schade verstaan aan materiële zaken van cliënten die direct veroorzaakt is door een van de medewerkers van ACT Werkt!.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT Werkt! of haar medewerkers.

 

Terug naar boven

Privacy (AVG)

De (persoons)gegevens waarvoor het privacy regelement van toepassing is worden verkregen via de indicatiesteller of rechtstreeks via de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. De gegevens zullen bewaard worden in een beveiligde digitale omgeving of een afgesloten dossierkast in aan afgesloten ruimte. Het verwerken van persoonsgegevens binnen ACT Werkt! voldoet aan de eisen van de AVG, welke is ingegaan op 25-05-2018.

Het verwerken van bovenstaande gegevens heeft als doel om zo optimaal mogelijk begeleiding te kunnen bieden aan de cliënt en het directe sociale netwerk van de cliënt, ten einde een zo groot mogelijk resultaat te bereiken.

ACT Werkt! verstrekt toestemmingsverklaringen om gegevens te mogen inzien en deze te mogen bespreken of delen met belanghebbende partijen welke handelen in het bedrijfsbelang van ACT Werkt! zoals bij een interne of externe audit, samenwerking of accountant bij een accountantscontrole. Zowel bij een audit als een accountantscontrole zal de desbetreffende partij gehouden zijn aan geheimhouding.

Tevens voldoet ACT Werkt! aan de NTA 7516 wetgeving rondom het veilig en versleuteld mailen om de privacy van onze cliënten te waarborgen.

Terug naar boven

Klachtenreglement

ACT Werkt! is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met één van onze medewerkers of een van de eigenaren. Wij hopen en gaan er van uit dat u bij klachten in eerste instantie contact opneemt met ons.

Wilt u echter dat uw klacht beoordeeld wordt door een onafhankelijke organisatie, neem dan contact op met ‘Klachtenportaal Zorg’ (KPZ). Vanuit KPZ zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingezet. Ook kan een medewerker van ACT Werkt! er zelf voor kiezen de klachtenfunctionaris in te roepen indien er de verwachting is dat een klacht eraan zit te komen.

Wat kan de klachtenfunctionaris betekenen?

 • Ondersteunen bij het formuleren van de klacht
 • De klacht in ontvangst nemen
 • De eerste opvang van zorgaanbieder en cliënt m.b.t. de klacht
 • Uitleg geven over de klachtenprocedure
 • Luisteren, signaleren en adviseren
 • Bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt

De klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg zijn ervaren, opgeleid en gekwalificeerd. De positie is neutraal en onafhankelijk ten opzicht van zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

De klachtenfunctionaris bepaalt binnen de algemene kaders van het beroepsprofiel de handelwijze bij de behandeling van een klacht

De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht, ondersteund door de klachtenfunctionaris. 6 weken na ontvangst van de klacht schrijft de zorgaanbieder een oordeel aan de cliënt, waarna de cliënt kan bepalen of de klacht naar tevredenheid is afgerond.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en houdt geheim wat er gedurende de uitvoering van de klachtenbehandeling is toevertrouwd, of ter kennis is gekomen. Enkel situaties waarbij geheimhouding tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden ontheft de klachtenfunctionaris uit de geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure.
 1. Ontvangst klacht.
 2. Eerste beoordeling klacht door Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 5. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met de klager.
 6. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie.
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding.
 13. De klacht is afgehandeld.

Duur:

 1. De zorgaanbieder dient binnen de termijn van 6 weken te komen met een oordeel over de klacht. Dit oordeel is een reactie op de klacht en eventueel ondernomen actie en verbeteringen.
 2. De duur van de klachtenafhandeling is 6 weken, met de mogelijkheid deze te verlengen met een periode van 4 weken.

 

Terug naar boven

Financiering Zorg

In de gefinancierde zorg die ACT Werkt! levert, wordt een verschil gemaakt in financiering van begeleidingstrajecten en arbeidstrajecten. Ook het aanvragen van zorg gaat op verschillende manieren. Hieronder een uitleg:

Aanvragen zorg Begeleiding individueel.

Indien je extra ondersteuning in de thuissituatie nodig hebt, kun je extra zorg aanvragen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan vraag je deze zorg aan via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Neem contact op met de bureaudienst van het CJG voor meer informatie. Voor Midden-Limburg vind je de juiste informatie hiervoor op: https://www.cjgml.nl/. Na het doen van de melding zal er een gesprek met een medewerk(st)er van het CJG plaatsvinden, waarna een besluit genomen wordt over de in te kopen zorg.

Ben je ouder dan 18 jaar, dan vraag je de zorg rechtstreeks aan bij de gemeente waarin je woont. Neem hiervoor contact op met de afdeling WMO van je eigen gemeente. Na het doen van de melding bij de gemeente, zal er een gesprek thuis plaatsvinden, waarin de medewerk(st)er van de gemeente de hulpvragen inventariseert. N.a.v. het verslag dat gemaakt wordt over dit gesprek zal een andere medewerk(st)er van de gemeente een besluit nemen over de indicatie.

Financiering van trajecten op basis van Begeleiding Individueel.

ACT Werkt! is gecontracteerd door de 7 Midden-Limburgse gemeentes te weten:

 • Roermond
 • Roerdalen
 • Maasgouw
 • Echt-Susteren
 • Leudal
 • Weert
 • Nederweert

ACT Werkt! levert zorg binnen deze gemeentes op basis van Zorg in Natura (ZIN). Dat wil zeggen dat door de gemeente een bepaalde indicatie voor de hoeveelheid zorg wordt afgegeven. ACT Werkt! levert de afgesproken zorg en factureert de geleverde zorg rechtstreeks aan de gemeente.

Wordt de zorg via een andere gemeente ingekocht, via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of via Beschermd Wonen dan wordt de zorg geleverd op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget). De cliënt is meestal de budgethouder en zal maandelijks de factuur van ACT Werkt! ontvangen voor de geleverde zorg. Het is de taak van de budgethouder om deze factuur ook in te dienen bij de SVB (Sociale VerzekeringsBank). De SVB beheert het budget en zal de factuur controleren en tot uitbetaling overgaan.

Financiering Werk Fit trajecten.

Zijn er nog ontwikkelpunten op het gebied van arbeid waardoor het voor jou nog niet mogelijk is om een reguliere arbeidsovereenkomst aan te gaan en heb je Wajongstatus of ontvang je van het UWV een andere uitkering? Dan kun je bij het UWV mogelijk een Werk Fit traject aanvragen. Hierin kijken wij met je mee en werken samen met jou aan je ontwikkelpunten om op die manier klaar gemaakt te worden voor de reguliere arbeidsmarkt. ACT Werkt! factureert de geleverde zorg rechtstreeks aan het UWV.

Financiering trajecten vanuit de Participatiewet.

Heb je geen Wajongstatus, maar wel een beperking en moeite met het vinden of behouden van een baan. Dan kun je via de gemeente, afdeling Participatie een participatietraject aanvragen. Vanuit de gemeente wordt gekeken welke ondersteuning je nodig hebt op het gebied van arbeid. De gemeente kan besluiten om hierin de diensten van ACT Werkt! in te kopen. In overleg met de gemeente wordt dan een plan gemaakt, waarna de geleverde diensten aan de gemeente worden gefactureerd.

Financiering Jobcoaching vanuit het UWV.

Heb je een uitkering vanuit het UWV en heb je extra ondersteuning nodig op de werkvloer, dan kun je jobcoaching aanvragen bij het UWV. Het UWV kent jobcoaching per half jaar toe gedurende de eerste 3 jaar van de dienstbetrekking. ACT Werkt! stuurt eens per half jaar een eindafrekening van een periode naar het UWV.

Eigen Bijdrage.

Op de geleverde zorg vanuit de WMO, WLZ of Beschermd Wonen is men een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt door het CAK ( Centraal Administratie Kantoor) bij de cliënt in rekening gebracht. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk met een minimum van € 17,60 per periode van 4 weken.

Terug naar boven

Basismodel Meldcode

Dit betreft de manier waarop zaken als huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld kunnen worden. Zoals de titel al aangeeft heeft onze overheid daar een basismodel voor opgesteld. Dit model kunt downloaden op de betreffende rijksoverheid pagina. Alternatief kunt het pdf bestand hier downloaden.

Terug naar boven