Over ons

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ACT Werkt! levert.

ARTIKEL 1.        ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zorgovereenkomst tussen cliënten en ACT Werkt! waarop ACT Werkt! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Dit geldt ook voor begeleidingstrajecten in het kader van WMO en Jeugdwet en voor participatietrajecten. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ACT Werkt! en haar directie.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. ACT Werkt! en cliënten zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden
ARTIKEL 2.        INTAKE EN TARIEVEN
 1. Het intakegesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Het doel van het gesprek is om zicht te krijgen op de hulpvraag van de cliënt en om helder te krijgen welke begeleiding ACT Werkt! zou kunnen bieden. Ook wordt in dit gesprek besproken onder welke voorwaarden ACT Werkt! begeleiding kan bieden. Na het intakegesprek wordt de hulpvraag in het team besproken waarna het team besluit of er met begeleiding gestart kan worden. 
 2. Het uurtarief is in overleg met gemeentes tot stand gekomen. Er gelden verschillende tarieven voor verschillende diensten. Voor dienstverlening die niet onder WMO of Jeugdwet valt, wordt een passende offerte gemaakt. 
 3. Per kalendermaand worden facturen opgesteld. Deze zullen normaliter per e-mail worden verstuurd. Facturen in het kader van Jeugdwet, Participatiewet of WMO worden rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. Facturen in het kader van bijvoorbeeld een PGB worden ter ondertekening naar de cliënt gestuurd. De cliënt is verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij de SVB. Op alle facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen. 
 4. ACT Werkt! brengt voor WMO en Jeugdwet diensten net als voor PGB-diensten geen BTW in rekening omdat deze diensten niet afdrachtplichtig zijn. Bij andere trajecten wordt per traject bekeken of de dienst met BTW moet worden belast.
ARTIKEL 3.        DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
 1. Alle zorgovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 2. Cliënten hebben 1 maand opzegtermijn.
 3. Bij indicatie gesteld vanuit WMO, Jeugdwet of Participatietraject geldt deze opzegtermijn niet. Hierbij wordt de einddatum van de indicatie of het afgesproken traject aangehouden tenzij er reden is voor eerdere beëindiging (bijvoorbeeld bij een verhuizing). 
 4. Opzegging dient zowel mondeling als schriftelijk bij ons kenbaar gemaakt te worden.
 5. Na opzegging wordt in goed overleg met de cliënt besproken hoeveel begeleidingsmomenten er nog ingepland worden. Op verzoek van de cliënt kan dit schriftelijk vastgelegd worden. 
 6. Na opzegging ontvangt iedere cliënt een eindverslag. In dit verslag wordt de reden van beëindiging vermeld en worden eventuele adviezen gedaan voor de continuering van de zorg. Het eindverslag dient door beide partijen ondertekend te worden.
ARTIKEL 4.        BETALING EN INGEBREKESTELLING
 1. Betaling geschiedt achteraf.
 2. PGB-cliënten ontvangen aan het begin van de maand de factuur over de voorliggende maand. Cliënten worden geacht de factuur binnen 7 dagen na ontvangst in te dienen bij de SVB. 
 3. Indien cliënten in gebreke blijven en er na herhaaldelijk (2 maal) verzoek geen betaling plaatsvindt, wordt de hulpverlening stopgezet. Wanneer er met cliënt geen betalingsregeling getroffen kan worden, of de cliënt houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. Kosten hiervan komen te allen tijde voor rekening van de cliënt.
ARTIKEL 5.        AANSPRAKELIJKHEID
 1. ACT Werkt! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT Werkt! is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ACT Werkt! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ACT Werkt! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt schade verstaan aan materiële zaken van cliënten die direct veroorzaakt is door een van de medewerkers van ACT Werkt!. 
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT Werkt! of haar medewerkers.

 

Terug naar boven

Kwaliteitsbeleid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ACT Werkt! levert.

Visie

Ieder mens is uniek! Dat is de visie van ACT Werkt! Ieder mens heeft zijn/ haar eigen kwaliteiten en beperkingen. Dat geldt ook voor onze cliënten. Zij ervaren allemaal een aantal problemen of beperkingen in het leven waarbij ze gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben. De meeste cliënten hebben een officiële diagnose waarmee er een naam gegeven wordt aan die beperkingen. Die beperkingen zijn belangrijk, maar de individuele kwaliteiten van onze cliënten zijn nog veel belangrijker. Met die kwaliteiten kunnen ze leren om hun beperkingen te compenseren. Door een individuele aanpak en maatwerk kunnen we de uniciteit van iedere cliënt in ere houden. Zo krijgt iedere cliënt ook de ruimte om zich in eigen tempo en op eigen manier te ontwikkelen.

Missie

Het doel van onze begeleiding is om onszelf zo overbodig mogelijk te maken. Anders gezegd: wij streven ernaar om onze cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten worden. In onze begeleiding willen wij naast onze cliënten staan en hen ondersteunen waar nodig. Door op het individu af te stemmen en maatwerk te leveren proberen we met iedere cliënt individuele doelen te behalen. We willen graag in alle levensfases van onze cliënten betrokken zijn. Daarom bieden we naast thuisbegeleiding ook arbeidsbegeleiding. Cliënten die toe zijn aan werk, hebben vaak op de werkplek ook ondersteuning nodig, dus ook daar staan wij voor hen klaar. Gedurende het hele zorgtraject loopt coaching en counselling als een rode draad door onze begeleiding.

ACT Werkt! heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk om samen te werken en aan te sluiten i.p.v. te concurreren. Zodoende zoekt ACT Werkt! voortdurend samenwerking met andere organisaties om op die manier bij te dragen aan een sluitende aanpak. Concurreren betekent dubbel doen en dus stilstaan, samenwerken betekent vooruitgang! 

Doel

Zorg verlenen vanuit ons hart en zorg verlenen op maat om zodoende de cliënt uiteindelijk zelfstandig en succesvol te laten functioneren in de maatschappij. Hierbij ondersteunen wij waar nodig

Om dit alles te bewerkstelligen stelt het bestuur van ACT Werkt! de nodige middelen ter beschikking. 

De algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op de website van ACT Werkt!. Dit zodat eventuele extern belanghebbenden deze desgewenst kunnen opvragen.

Kwaliteitsborging

ACT Werkt is sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een kwaliteitskeurmerk dat ACT Werkt! met trots draagt. ACT Werkt! vindt het van groot belang dat de kwaliteit van de zorg hoog is. Op welke manier wordt dit kwaliteitsniveau gewaarborgd:

 • Opleidingsniveau van medewerkers: alle medewerkers van ACT Werkt! zijn minimaal HBO-geschoold.
 • ACT Werkt! hanteert een scholingsbeleid waardoor alle medewerkers regelmatig bijscholing volgen.
 • ACT Werkt! heeft een eigen personeelshandboek waardoor alle personeelsleden op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving en van de afspraken die binnen ACT Werkt! worden gehanteerd.
 • ACT Werkt! heeft zowel een privacyreglement als een klachtenreglement. Daarnaast is ACT Werkt! aangesloten bij het Klachten Portaal zorg. 
 • Elk jaar vindt er een controle audit in het kader van ISO 9001 plaats. Elke drie jaar is dit een uitgebreidere hercertificeringsaudit. 
 • ACT Werkt! voert 1 x per 2 à 3 jaar een cliënt- en klanttevredenheidsonderzoek uit.
 • ACT Werkt! maakt gebruik van zorgmail zodat cliëntgevoelige gegevens optimaal beschermd zijn tijdens mailverkeer. 

ACT Werkt! doet er alles aan om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op iedere individuele cliënt. Mocht u tips hebben of mocht u iets in de werkwijze van ACT Werkt! anders willen zien, neem dan gerust contact met ons op.

Team ACT Werkt!, februari 2022

Terug naar boven

Privacy (AVG)

De (persoons)gegevens waarvoor het privacy regelement van toepassing is worden verkregen via de indicatiesteller of rechtstreeks via de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. De gegevens zullen bewaard worden in een beveiligde digitale omgeving of een afgesloten dossierkast in aan afgesloten ruimte. Het verwerken van persoonsgegevens binnen ACT Werkt! voldoet aan de eisen van de AVG, welke is ingegaan op 25-05-2018.

Het verwerken van bovenstaande gegevens heeft als doel om zo optimaal mogelijk begeleiding te kunnen bieden aan de cliënt en het directe sociale netwerk van de cliënt, ten einde een zo groot mogelijk resultaat te bereiken.

ACT Werkt! verstrekt toestemmingsverklaringen om gegevens te mogen inzien en deze te mogen bespreken of delen met belanghebbende partijen welke handelen in het bedrijfsbelang van ACT Werkt! zoals bij een interne of externe audit, samenwerking of accountant bij een accountantscontrole. Zowel bij een audit als een accountantscontrole zal de desbetreffende partij gehouden zijn aan geheimhouding.

Tevens voldoet ACT Werkt! aan de NTA 7516 wetgeving rondom het veilig en versleuteld mailen om de privacy van onze cliënten te waarborgen.

Terug naar boven

Klachtenreglement

ACT Werkt! is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met één van onze medewerkers of een van de eigenaren. Wij hopen en gaan er van uit dat u bij klachten in eerste instantie contact opneemt met ons.

Wilt u echter dat uw klacht beoordeeld wordt door een onafhankelijke organisatie, neem dan contact op met ‘Klachtenportaal Zorg’ (KPZ). Vanuit KPZ zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingezet. Ook kan een medewerker van ACT Werkt! er zelf voor kiezen de klachtenfunctionaris in te roepen indien er de verwachting is dat een klacht eraan zit te komen.

Wat kan de klachtenfunctionaris betekenen?

 • Ondersteunen bij het formuleren van de klacht
 • De klacht in ontvangst nemen
 • De eerste opvang van zorgaanbieder en cliënt m.b.t. de klacht
 • Uitleg geven over de klachtenprocedure
 • Luisteren, signaleren en adviseren
 • Bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt

De klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg zijn ervaren, opgeleid en gekwalificeerd. De positie is neutraal en onafhankelijk ten opzicht van zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

De klachtenfunctionaris bepaalt binnen de algemene kaders van het beroepsprofiel de handelwijze bij de behandeling van een klacht

De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht, ondersteund door de klachtenfunctionaris. 6 weken na ontvangst van de klacht schrijft de zorgaanbieder een oordeel aan de cliënt, waarna de cliënt kan bepalen of de klacht naar tevredenheid is afgerond.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en houdt geheim wat er gedurende de uitvoering van de klachtenbehandeling is toevertrouwd, of ter kennis is gekomen. Enkel situaties waarbij geheimhouding tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden ontheft de klachtenfunctionaris uit de geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure.
 1. Ontvangst klacht.
 2. Eerste beoordeling klacht door Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 5. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met de klager.
 6. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie.
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding.
 13. De klacht is afgehandeld.

Duur:

 1. De zorgaanbieder dient binnen de termijn van 6 weken te komen met een oordeel over de klacht. Dit oordeel is een reactie op de klacht en eventueel ondernomen actie en verbeteringen.
 2. De duur van de klachtenafhandeling is 6 weken, met de mogelijkheid deze te verlengen met een periode van 4 weken.

 

Terug naar boven

Financiering Zorg

In de gefinancierde zorg die ACT Werkt! levert, wordt een verschil gemaakt in financiering van begeleidingstrajecten en arbeidstrajecten. Ook het aanvragen van zorg gaat op verschillende manieren. Hieronder een uitleg:

Aanvragen zorg Begeleiding individueel.

Indien je extra ondersteuning in de thuissituatie nodig hebt, kun je extra zorg aanvragen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan vraag je deze zorg aan via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Neem contact op met de bureaudienst van het CJG voor meer informatie. Voor Midden-Limburg vind je de juiste informatie hiervoor op: https://www.cjgml.nl/. Na het doen van de melding zal er een gesprek met een medewerk(st)er van het CJG plaatsvinden, waarna een besluit genomen wordt over de in te kopen zorg.

Ben je ouder dan 18 jaar, dan vraag je de zorg rechtstreeks aan bij de gemeente waarin je woont. Neem hiervoor contact op met de afdeling WMO van je eigen gemeente. Na het doen van de melding bij de gemeente, zal er een gesprek thuis plaatsvinden, waarin de medewerk(st)er van de gemeente de hulpvragen inventariseert. N.a.v. het verslag dat gemaakt wordt over dit gesprek zal een andere medewerk(st)er van de gemeente een besluit nemen over de indicatie.

Financiering van trajecten op basis van Begeleiding Individueel.

ACT Werkt! levert zorg binnen Midden-Limburg op basis van Zorg in Natura (ZIN). Dat wil zeggen dat door de gemeente een bepaalde indicatie voor de hoeveelheid zorg wordt afgegeven. ACT Werkt! levert de afgesproken zorg en factureert de geleverde zorg rechtstreeks aan de gemeente.

Wordt de zorg via een andere gemeente ingekocht, via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of via Beschermd Wonen dan wordt de zorg geleverd op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget). De cliënt is meestal de budgethouder en zal maandelijks de factuur van ACT Werkt! ontvangen voor de geleverde zorg. Het is de taak van de budgethouder om deze factuur ook in te dienen bij de SVB (Sociale VerzekeringsBank). De SVB beheert het budget en zal de factuur controleren en tot uitbetaling overgaan.

Financiering Werk Fit trajecten.

Zijn er nog ontwikkelpunten op het gebied van arbeid waardoor het voor jou nog niet mogelijk is om een reguliere arbeidsovereenkomst aan te gaan en heb je Wajongstatus of ontvang je van het UWV een andere uitkering? Dan kun je bij het UWV mogelijk een Werk Fit traject aanvragen. Hierin kijken wij met je mee en werken samen met jou aan je ontwikkelpunten om op die manier klaar gemaakt te worden voor de reguliere arbeidsmarkt. ACT Werkt! factureert de geleverde zorg rechtstreeks aan het UWV.

Financiering trajecten vanuit de Participatiewet.

Heb je geen Wajongstatus, maar wel een beperking en moeite met het vinden of behouden van een baan. Dan kun je via de gemeente, afdeling Participatie een participatietraject aanvragen. Vanuit de gemeente wordt gekeken welke ondersteuning je nodig hebt op het gebied van arbeid. De gemeente kan besluiten om hierin de diensten van ACT Werkt! in te kopen. In overleg met de gemeente wordt dan een plan gemaakt, waarna de geleverde diensten aan de gemeente worden gefactureerd.

Financiering Jobcoaching vanuit het UWV.

Heb je een uitkering vanuit het UWV en heb je extra ondersteuning nodig op de werkvloer, dan kun je jobcoaching aanvragen bij het UWV. Het UWV kent jobcoaching per half jaar toe gedurende de eerste 3 jaar van de dienstbetrekking. ACT Werkt! stuurt eens per half jaar een eindafrekening van een periode naar het UWV.

Eigen Bijdrage.

Op de geleverde zorg vanuit de WMO, WLZ of Beschermd Wonen is men een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt door het CAK ( Centraal Administratie Kantoor) bij de cliënt in rekening gebracht. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk met een minimum van € 17,60 per periode van 4 weken.

Terug naar boven

Basismodel Meldcode

Dit betreft de manier waarop zaken als huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld kunnen worden. Zoals de titel al aangeeft heeft onze overheid daar een basismodel voor opgesteld. Dit model kunt downloaden op de betreffende rijksoverheid pagina. Alternatief kunt het pdf bestand hier downloaden.

Terug naar boven