Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ACT Werkt! levert.

ARTIKEL 1.        ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zorgovereenkomst tussen cliënten en ACT Werkt! waarop ACT Werkt! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Dit geldt ook voor begeleidingstrajecten in het kader van WMO en Jeugdwet en voor participatietrajecten. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ACT Werkt! en haar directie.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. ACT Werkt! en cliënten zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 2.        INTAKE EN TARIEVEN
 1. Het intakegesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Het doel van het gesprek is om zicht te krijgen op de hulpvraag van de cliënt en om helder te krijgen welke begeleiding ACT Werkt! zou kunnen bieden. Ook wordt in dit gesprek besproken onder welke voorwaarden ACT Werkt! begeleiding kan bieden. Na het intakegesprek wordt de hulpvraag in het team besproken waarna het team besluit of er met begeleiding gestart kan worden. 
 2. Het uurtarief is in overleg met gemeentes tot stand gekomen. Er gelden verschillende tarieven voor verschillende diensten. Voor dienstverlening die niet onder WMO of Jeugdwet valt, wordt een passende offerte gemaakt. 
 3. Per kalendermaand worden facturen opgesteld. Deze zullen normaliter per e-mail worden verstuurd. Facturen in het kader van Jeugdwet, Participatiewet of WMO worden rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. Facturen in het kader van bijvoorbeeld een PGB worden ter ondertekening naar de cliënt gestuurd. De cliënt is verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij de SVB. Op alle facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen. 
 4. ACT Werkt! brengt voor WMO en Jeugdwet diensten net als voor PGB-diensten geen BTW in rekening omdat deze diensten niet afdrachtplichtig zijn. Bij andere trajecten wordt per traject bekeken of de dienst met BTW moet worden belast.

ARTIKEL 3.        DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
 1. Alle zorgovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 2. Cliënten hebben 1 maand opzegtermijn.
 3. Bij indicatie gesteld vanuit WMO, Jeugdwet of Participatietraject geldt deze opzegtermijn niet. Hierbij wordt de einddatum van de indicatie of het afgesproken traject aangehouden tenzij er reden is voor eerdere beëindiging (bijvoorbeeld bij een verhuizing). 
 4. Opzegging dient zowel mondeling als schriftelijk bij ons kenbaar gemaakt te worden.
 5. Na opzegging wordt in goed overleg met de cliënt besproken hoeveel begeleidingsmomenten er nog ingepland worden. Op verzoek van de cliënt kan dit schriftelijk vastgelegd worden. 
 6. Na opzegging ontvangt iedere cliënt een eindverslag. In dit verslag wordt de reden van beëindiging vermeld en worden eventuele adviezen gedaan voor de continuering van de zorg. Het eindverslag dient door beide partijen ondertekend te worden.

ARTIKEL 4.        BETALING EN INGEBREKESTELLING
 1. Betaling geschiedt achteraf.
 2. PGB-cliënten ontvangen aan het begin van de maand de factuur over de voorliggende maand. Cliënten worden geacht de factuur binnen 7 dagen na ontvangst in te dienen bij de SVB. 
 3. Indien cliënten in gebreke blijven en er na herhaaldelijk (2 maal) verzoek geen betaling plaatsvindt, wordt de hulpverlening stopgezet. Wanneer er met cliënt geen betalingsregeling getroffen kan worden, of de cliënt houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. Kosten hiervan komen te allen tijde voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 5.        AANSPRAKELIJKHEID
 1. ACT Werkt! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT Werkt! is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ACT Werkt! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ACT Werkt! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt schade verstaan aan materiële zaken van cliënten die direct veroorzaakt is door een van de medewerkers van ACT Werkt!. 
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT Werkt! of haar medewerkers.