Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ACT Werkt! levert.
De algemene voorwaarden van ACT Werkt! zijn terug te vinden op de website van onze organisatie.
 
 

ARTIKEL 1.        ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zorgovereenkomst tussen cliënten en ACT Werkt! waarop ACT Werkt! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ACT Werkt! en haar directie.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. ACT Werkt! en cliënten zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 
 

ARTIKEL 2.        INTAKE EN TARIEVEN
 1. Het intakegesprek is geheel gratis en vrijblijvend. In dit gesprek wordt besproken op welke wijze wij werken, wat wij kunnen bieden en hoe de financiering verloopt.
  Wij hebben met de 7 Midden-Limburgse gemeenten (Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) een overeenkomst voor het leveren van Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen op basis van een PersoonsGebonden Budget wanneer men niet woonachtig is in een van deze gemeentes.
  Aansluitend aan het intakegesprek zal ACT Werkt! bekijken of de te leveren zorg past binnen de visie van ACT Werkt! en welke medewerker het beste aansluiting kan vinden bij de hulpvraag van de cliënt. Hierna zal een zorgovereenkomst met de cliënt worden opgesteld en ondertekend. Bij Zorg in Natura, wordt de overeenkomst met de gemeente gesloten.
 2. Het uurtarief voor thuisbegeleiding is €60,00 per uur. Binnen de 7 Midden-Limburgse gemeente is het tarief bepaald door en afgesproken met de gemeente. Dit tarief kan afwijken van bovengenoemd tarief. Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de hulpverlening aan cliënten wordt in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. Afwijkingen in het uurtarief worden in de zorgovereenkomst vastgelegd.
 3. ACT Werkt! brengt geen BTW in rekening omdat wij niet afdrachtsplichtig zijn.

 
 

ARTIKEL 3.        DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
 1. Alle zorgovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Zowel cliënten als ACT Werkt! hebben 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 3. Opzegging dient zowel mondeling als schriftelijk bij ons kenbaar gemaakt te worden.
 4. Na opzegging wordt in goed overleg met de cliënt besproken hoeveel begeleidingsmomenten er nog ingepland worden. Op verzoek van de cliënt kan dit schriftelijk vastgelegd worden.
 5. Na opzegging ontvangt iedere cliënt een eindverslag. In dit verslag wordt de reden van beëindiging vermeld en worden eventuele adviezen gedaan voor de continuering van de zorg. Het eindverslag dient door beide partijen ondertekend te worden.
 6. Een overeenkomst eindigt ook als de indicatie voor de te leveren zorg afloopt en niet verlengd wordt.

 
 

ARTIKEL 4.        BETALING EN INCASSOKOSTEN
 1. Bij zorg binnen de 7 Midden-Limburgse gemeenten wordt rechtstreeks aan de gemeente gefactureerd. Bij zorg in andere gemeenten wordt maandelijks een digitale factuur gestuurd, welke de budgethouder indient bij de SVB.
 2. Cliënt ontvangt aan het begin van een kalendermaand de factuur.
 3. Indien cliënten in gebreke blijven en er na herhaaldelijk (2 maal) verzoek geen betaling plaatsvindt doordat de factuur niet bij de SVB wordt ingediend, wordt de hulpverlening stopgezet.

 
 

ARTIKEL 5.        AANSPRAKELIJKHEID
 1. ACT Werkt! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT Werkt! is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ACT Werkt! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ACT Werkt! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt schade verstaan aan materiële zaken van cliënten die direct veroorzaakt is door een van de medewerkers van ACT Werkt!.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT Werkt! of haar medewerkers.